13 hours
2018-06-182018-07-17

Norway - Stavanger - Prosjektkoordinator - Completion Tools, CleanWell

Norway - Stavanger - Prosjektkoordinator - Completion Tools, CleanWell

Norway - Stavanger - Prosjektkoordinator - Completion Tools, CleanWell

Date: Jun 6, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

På grunn av økende arbeidsmengde og spennende framtidsutsikter i vår CleanWell avdeling, søker vi etter en ambisiøs Prosjektkoordinator som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt.

 

Koordinatorene, sammen med våre ingeniører jobber tett med kundene for å finne frem til den optimale løsningen for deres brønn. Stillingen rapporterer til Business Segment Manager for Wellbore Service Tool gruppen, som er en del av vår Completion Tools produktlinje.

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil være ansvarlig for planlegging av CleanWell operasjoner fra kundeforespørsel, til jobben er utført, og erfaringer dokumentert.  Samtidig må prosjektgruppe samarbeide på tvers av produktlinjer både internt og eksternt for å sikre sømløse og effektive leveranser til våre kunder.

 

 • Sikker og effektiv planlegging av CleanWell operasjoner.
 • Utarbeidelse av kjøreprosedyrer og simuleringer ved hjelp av WellPlan™ Software.
 • Avholde pre- og post jobb møter med både kunder og offshoreoperatører.
 • Teknisk støtte til våre kunder, verksted og offshoreoperatører.
 • Assistere salgsavdeling med kundepresentasjoner og kontraktarbeid.

 

Kvalifikasjoner:

 • Kandidater med teknisk fagskole eller Bachelor (BSc) i petroleumsteknologi, naturvitenskap, teknologi eller maskin foretrekkes.
 • Erfaring med CleanWell, Completion og/eller sementeringsoperasjoner er ønskelig.
 • Erfaring med bruk av WellPlan™ Software er ønskelig.
 • Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper:

Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også hva kommer til andre interne prosesser.

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.

Vi ser etter en ambisiøs kandidat med evner til å sette seg inn i tekniske detaljer, vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Arbeidssted:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:

Completion Tools / CleanWell

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Geir Jørgensen (+47) 90 93 00 99

Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Søknadsfrist: 30. juni 2018

 

 

Engelsk versjon:

 

Norway - Stavanger - Project Coordinator - Completion Tools, CleanWell

Due to increasing workload and exciting outlook in our CleanWell department, we are looking for an ambitious service coordinator who identifies with Halliburton's values; integrity, safety, collboration, competition, creativity, vreativity and respect.
The coordinators, together with our engineers, work closely with customers to find the optimal solution for their well. The position reports to Business Segment Manager for the Wellbore Service Tool Group, which is part of our Completion Tools product line.

Work Tasks:
You will be responsible for planning CleanWell operations from customer inquiry, until the job is done and experiences documented. At the same time, project teams must collaborate across product lines both internally and externally to ensure seamless and efficient deliveries to our customers.

• Safe and efficient planning of CleanWell operations.
• Preparation of running procedures and simulations using WellPlan ™ Software.
• Perform pre-and post job meetings with both customers and offshore operators.
• Technical support for our customers, workshop and offshore operators.
• Assist business development department with customer presentations and contract work.

Qualifications:
• Candidates with Technical School or Bachelor (BSc) in Petroleum Technology, Science, Technology or Machine are preferred.
• Experience with CleanWell, Completion and / or cementing operations is desirable.
• Experience with using WellPlan ™ Software is desirable.
• Candidates must be able to handle both English and Norwegian as working languages.


Personal characteristics:
The position requires that you follow the company's HSE procedures with the greatest of course, as is the case with other internal processes.
The candidate must have good organizational skills and be able to handle a complex and challenging working environment.  Excellent communication and collaboration skills will be important to perform in a collaborative working environment.


We are looking for an ambitious candidate with the ability to get into technical details, we are an oil service company looking for you who like to provide service and have a job satisfaction.

We offer:
• Competitive pension and insurance schemes
• Health insurance / health insurance
• Favorable shareholding scheme
• Focus on technology and development
• Skilled colleagues in an international work environment
 

Workplace:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Completion Tools / CleanWell
100% position

Contact:
Responsible for the position: Geir Jørgensen (+47) 90 93 00 99
Recruiting: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

Application deadline: 30st June 2018

PENNENERGY CAREER NEWS

[ View All ]

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger - Prosjektkoordinator - Completion Tools, CleanWell

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger - Prosjektkoordinator - Completion Tools, CleanWell

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast