1 day old
2018-03-192018-04-17

Norway - Stavanger, Logging Geologist-Surface Data Logging, I

Stavanger
Norway - Stavanger, Logging Geologist-Surface Data Logging, I

Norway - Stavanger, Logging Geologist-Surface Data Logging, I

Date: Mar 2, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.

På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter Logge Geologer. Halliburtons Loggegeologer reiser til våre kunders installasjoner for å utføre geologiske prøvetakinger av formasjonene under boring. Denne informasjonen blir brukt til å avgjøre hvilke bergarter det bores gjennom, topp og bunn av formasjoner, om en bestemt formasjon er nådd og andre geologiske analyser. Våre Loggegeologer bidrar også til å overvåke og vedlikeholde vårt gassutstyr, og oppdatere relevant papirarbeid som kreves for en sikker og effektiv boring.

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil være en del av et team som jobber skift rotasjon der du samler og analyser borekaks.
Hovedoppgavene vil være:

 • Prøvetaking av borekaks
 • Geologisk analyse av bergartsprøver
 • Preparering av prøver for videre analyse på land
 • Oppdatering av relevante skjema og dataprogrammer
 • Produserer geologiske rapporter og formasjonsevalueringslogger
 • Delta i feilsøking og drift av offshore utstyr
 • Overvåke boreoperasjonen, komme med anbefalinger for optimalisering
 • Assistere ved kjerneboring

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor (Bsc) eller Master (Msc) innen Petroleum, Geologi, Geofysikk, Kjemi eller andre realfag
 • Generell forståelse for og erfaring innenfor bruk av programvare og hardware for prosessering av data
 • Flytende muntlig og skriftlig engelsk, fortrinnsvis også norskkunnskaper

 

Personlige egenskaper:

Kandidater med et sterkt team fokus som viser gode kommunikasjonsferdigheter foretrekkes.
Jobben krever klar og konsis kontakt med alle involverte parter både offshore og onshore.
Du må være strukturert og godt organisert.

Arbeidsmiljøet er komplekst og hektisk der man kanskje ikke alltid selv finner svarene, men må finne løsninger i teamet.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Njål Miljeteig (+47) 51 83 86 91

Rekrutterer: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84

 

Søknadsfrist: 31.03.2018

 

 

English Version

 

 

Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966. 

In order to accommodate the increasing workload we are looking for Logging Geologists in our Surface Data Logging department. Halliburton Logging Geologists travel to our customer’s installations to perform geological sampling of the formations being drilled. This practice is used to determine what formation is being drilled through, where formations start and finish, if they have reached a specific formation and other geological analysis.  Our Logging Geologists also help monitor our gas equipment and maintain and update relevant paperwork required for a safe and efficient drilling operation.

 

Job description:

You will be part of a team working on a shift rotation, collecting and analysis formation rock cuttings.
The main tasks are:

 • Collecting Samples of rock formation
 • Geological analysis of rock samples
 • Preparation of samples for further onshore analysis
 • Updating of relevant paperwork and computer programs
 • Produce geological reports and Formation Evaluation Logs
 • Assist in operation and troubleshooting of offshore equipment
 • Monitor the drilling operations and make recommendations for optimization
 • Assist in coring operations

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Bachelor degree (BSc) or Master (MSc) or in Petroleum Engineering, Geology, Chemistry, Science or other relevant fields.
 • Good computer hardware and software skills
 • Fluency in English and also preferably a Scandinavian language

 

Personal qualities:

Team oriented candidates that exhibit good communication skills will be preferred.
The job relies on clear and concise contact with all parties involved in the well operation both onshore and offshore.
You need to work structured and organized.
The work environment is complex and hectic where you might not find answers by yourself but rather within the team

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Njål Miljeteig (+47) 51 83 86 91

Recruiter: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84

 

Deadline: 31st of March 2018

PENNENERGY CAREER NEWS

[ View All ]

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger, Logging Geologist-Surface Data Logging, I

Halliburton
Stavanger

Share this job

Norway - Stavanger, Logging Geologist-Surface Data Logging, I

Halliburton
Stavanger
Norway

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast