1 day old
2018-07-192018-08-18

Norway - Hammerfest - Baseoperatør - Baroid

Norway - Hammerfest - Baseoperatør - Baroid

Norway - Hammerfest - Baseoperatør - Baroid

Date: Jul 5, 2018

Location: Mongstad, 11, NO, 5954

 

Basedrift Hammerfest ønsker å styrke teamet sitt og søker derfor en positiv og dyktig kollega til våre anlegg i regionen.

Vi søker personer som kjenner seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt.

Arbeidstiden er normal dagtid, men skiftarbeid, gjestearbeid ved andre baser og vakt må påregnes.

 

Arbeidsoppgaver:

Som baseoperatør er du en del av vårt onshore team og vil ha ansvar for mobilisering og demobilisering av utstyr, kjemikalier og borevæsker til offshoreoperasjoner. I dette arbeidet inngår lasting og lossing av fartøy, mixing av kjemikalier samt en del lagerarbeid og enkle lab/kontorfunksjoner

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har erfaring og kunnskap om bulk håndtering inkludert tankanlegg, generell mekanisk innsikt er ønskelig og erfaring fra lagerarbeid vil være en fordel.

Kandidatene vi ser etter er vant med å jobbe i ett industrielt miljø, har førerkort kl B,  samt truck sertifikat (T1-T4).

Kjennskap til SAP, god allmenn PC kunnskap samt grunnleggende engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig er ønskelig.

 

Personlige egenskaper:

Stillingen forutsetter at du med selvfølgelighet følger Bedriftens HMS prosedyrer.

I rollen som baseoperatør er det viktig at du er nøyaktig da feil kan få store konsekvenser. Kandidatene vi ser etter må være strukturerte og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag med til tider høyt arbeidstempo.

 

Språk

Engelsk

Norsk

 

Arbeidssted:
Polarbase/Ascobase – Hammerfest - Norway

 

Product Service Line:
Baroid
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen : Øystein Spilde (+47) 913 30 498

Rekrutterer: Trude Synes Nordvik  (+47) 51 83 84 90

 

Søknadsfrist: 12.08.2018

 

 

 

English version:

 

 

Base Facilities Hammerfest are looking to strengthen our team and is therefore seeking positive and skilled colleagues to join our facilities in the Hammerfest region.

We are looking for a person who identifies with Halliburton’s values; Integrity, Safety, Collaboration, Competition, Creativity, Reliability and Respect. Working hours will be normal daytime, but shift work, work at other bases and duty must be expected.

 

Job description:

As a material handler you are part of our onshore team and will be responsible for mobilizing and demobilizing of equipment, chemicals and drilling fluids for offshore operations.

This include loading and unloading of vessels, mixing chemicals and some warehouse work.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

We are seeking candidates who have the experience and knowledge from bulk handling including tank systems, general mechanical skills is desirable and experience from warehousing will be an advantage.

The candidates we are looking for have experience working in an industrial environment and are holding relevant certificate of apprenticeship and driver's license (class B) and forklift certificate (T1-T4).

Knowledge of SAP, general PC skills - as well as Basic English knowledge both written and oral is preferable.

 

Personal qualities:

The position requires that you champion the Company`s HSE procedures

In the role of base operator it is important that you are accurate as errors can have major consequences.
The candidates must have good organizational skills and be able to handle a complex and hectic everyday life with sometimes high work pace.

 

Language

English

Norwegian

 

Location:
Polarbase/Ascobase – Hammerfest - Norway

 

Product Service Line:
Baroid
Full time position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Øystein Spilde (+47) 913 30 498

Recruiter: Trude Synes Nordvik (+47) 518 384 90

 

Deadline: August 12th 2018

PENNENERGY CAREER NEWS

[ View All ]

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Hammerfest - Baseoperatør - Baroid

Halliburton

Share this job

Norway - Hammerfest - Baseoperatør - Baroid

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast